EN  | LT

Tėvams

Dienynas

Mokiniams

Nuotolinis mokymas

Puslapio medis

 

Pamokų laikas
1 klasės

1 pamoka: 8.30 - 9.05
2 pamoka: 09.25 -10.00
3 pamoka: 10.20 -10.55
4 pamoka: 11.25 -12.10
5 pamoka: 12.30 -13.05

Pamokų laikas
2-9 klasėms

1 pamoka: 8.30 - 9.15
2 pamoka: 09.25 -10.10
3 pamoka: 10.20 -11.05
4 pamoka: 11.25 -12.10
5 pamoka: 12.30 -13.15
6 pamoka: 13.25 -14.10
7 pamoka: 14.20 -15.05

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitas mėnuo
Iš viso apsilankė
284
911
1195
59615
579563

Specialistai

SPECIALUSIS PEDAGOGAS(0,5 etato), LOGOPEDAS(0,5 etato) 

DALIA BOCEVIČĖ

Darbo vieta - 213 kab. (II aukštas),

El. paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.               

Darbo laikas:

I- 8.30 -14.55 val.

II-8.30-15.40 val.

IV-9.25-14.55 val

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30                    

Konsultacijos tėvams ir pedagogams:

 Pirmadieniais         14.55-16.25

 Antradieniais          15.40-16.10

 Ketvirtadieniais      9.00-9.25 – 14.55-17.55 

Specialiojo pedagogo veikla

Tikslas – formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą bei organizuoti pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Uždaviniai:

1. Laiku teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

2. Saugios ir draugiškos aplinkos kūrimas, skatinant bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių veiklą.

3. Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.

4. Skatinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų įsitraukimą į ugdymo procesą, informuojant apie vaikų pasiekimus.

5.Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams integruotis mokyklos bendruomenėje.

6. Konsultuoti mokytojus Pritaikytų ir Individualizuotų programų  rengimo bei specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ir jų pasiekimų vertinimo klausimais.

6. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedo veikla

Mokyklos logopedo pagrindinis uždavinys - rūpintis mokinių kalbos vystimosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga, šeimomis ir apima šias kryptis:

 1. Kalbos tyrimo: tai viena iš pagrindinių mokyklos logopedo veiklos krypčių. Jo metu visapusiškai tiriama mokinio kalba (tartis, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba), išsiaiškinama, ar kalba atlieka pagrindines funkcijas (komunikacinę, reguliacinę, apibendrinamąją), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.
 2. Konsultavimo ir pedagoginio švietimo: mokyklos logopedas konsultuoja kalbos sutrikimų šalinimo klausimais mokinių tėvus (globėjus), pedagogus; sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą; vykdo tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų visuomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.
 3. Ryšių su mokykloje dirbančiais specialistais: mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės Komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotoju, socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais.
 4. Tyrimo ir organizavimo: mokyklos logopedas sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos gretina ir analizuoja, įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine – metodine medžiaga.

 

Darželio logopedas (0,5 etato)

GIEDRĖ ČERNIKIENĖ 

Darbo vieta - 213 kab. (II aukštas),

El. paštas – Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Darbo laikas:

III-8.00-12.00 val.

V-8.00-12.00 - 12.30-14.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30                    

Konsultacijos tėvams ir pedagogams:

 Trečiadieniais         12.30-14.00

 Penktadieniais        14.00-14.30 

Darželio logopedo pagrindinis tikslas - laiku įvertinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus. Logopedo veikla yra tiesiogiai susijusi su švietimo įstaiga ir šeima.

Darželio logopedas veikla:

 1. Įvertina vaikų, lankančių įstaigą kalbos ir komunikacijos raidą (logopedas)
 2. Numato tolimuosius ir artimuosius darbo su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei specifinius raidos sutrikimus, tikslus ir uždavinius.
 3. Sudaro individualias ugdymo programas.
 4. Vertina vaikų pasiekimus.
 5. Bendradarbiauja su auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais bei tėvais, numatant korekcijos tęstinumą.
 6. Vykdo tėvų ir pedagogų specialųjį pedagoginį (logopedinį) švietimą;

Į darželio logopedą galite kreiptis:

 1. Kai nerimaujate dėl savo vaiko šnekamosios kalbos (netaisyklingai tariamų garsų arba jų netarimo) arba vaiko pažintinių procesų raidos specifiškumo.
 2. Kai Jūsų vaikas negeba sklandžiai reikšti minčių.
 3. Kai Jūsų vaikas visiškai nekalba (3-4 m. amžiuje).
 4. Kai Jūsų vaikui nustatytos tam tikros sveikatos problemos, trukdančios kalbos ir pažintinių procesų (atminties, dėmesio, loginio mąstymo) raidai.
 5. Dėl kitų priežasčių, susijusių su vaiko ugdymo klausimais.

Darželio logopedo darbo metodika

Logopedas dirba individualiai, pogrupiais ir grupėmis. Taiko specialiojo poreikio priemones kalbos, kalbėjimo, bei komunikacijos trūkumams koreguoti. Ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausius kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodus.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ (0,5 etato)

OLGA NIKITINA

111 kab., tel. 8 349 49240

Darbo laikas:

I- 8.00 -13.00 val.

III-8.00-13.00 val.

V-11.00-15.00 val. 

Veiklos tikslas – įvertinti ir spręsti sunkumus, susijusius su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socializacijos proceso užtikrinimu. Padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, poilsį ir socialinę gerovę.

Uždaviniai:

1. Teikti mokiniui ir jo šeimai reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

2. Vykdyti saugumo mokykloje, bendravimo sunkumų šalinimo, smurto, mokyklos nelankymo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinį darbą mokykloje.

3. Vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

4. Šviesti tėvus, mokytojus ir kitus su vaiko ugdymu susijusius asmenis.

Veiklos kryptys:

1. Socialinis vaiko įvertinimas (duomenų rinkimas, socialinės būklės nustatymai, problemos sprendimo būdų nustatymas) ir socialinių įgūdžių formavimas.

2. Konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams (individualiai, grupėse).

3. Mokinių globa ( bendravimas su globojamais mokiniais ir vaiko globėjais, lankymasis namuose, pagalbos tiekimas).

4. Rizikos grupės vaikų elgesio korekcija (asmenybės problemų įvertinimas, socialinių įgūdžių formavimas, elgesio modeliavimas).

5. Materialinė pagalba ( nemokamas maitinimas, važiavimo organizavimas, labdara drabužiais, daiktais; projektinė veikla ).

6. Prevencinė veikla ( žalingų įpročių, smurto, mokyklos lankymo, elgesio srityse).

7. Veikla komisijose ir darbo grupėse ( prevencinės darbo grupės, specialiojo ugdymo, krizių valdymo).

8. Tiriamasis darbas.

9. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ( Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Pedagogine – psichologine tarnyba, Pirminės sveikatos priežiūros centru, Jonavos rajono Užusalių seniūnija, kitomis mokyklomis).

 

PSICHOLOGĖ (0,5 etato)

EGLĖ BARTAŠIŪTĖ

215 kab. tel. 8 349 49240

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.30 – 14.00

Ketvirtadienis 8.30 – 14.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Veiklos tikslas – įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Mokyklos psichologo veiklos kryptys:

• Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

• Bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;

• Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

• Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

• Šviesti mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

• Atlikti aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

• mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;

• prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

• siunčiamas mokytojų, socialinio pedagogo, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ

GRETA SAKALAUSKAITĖ

215 kab., tel. 865404409

Darbo laikas:

          Antradienis  8.00 - 15.00 val.

          Trečiadienis 8.00 - 15.00 val. 

          Pietų pertauka 12.00 - 12.30 val. 

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybė skirta – užtikrinti tinkamą
ir teisingą sveikatos priežiūrą mokykloje, organizuojant ir įgyvendinant
priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, kas padėtų
mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą.

Pagrindinės specialisto funkcijos yra šios:

1. rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie
Mokinių gyvenseną;
2. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos
bendruomenei;
3. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos
aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal
kompetenciją;
4. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo
bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą
Mokykloje;
5. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos
išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas
praktiškai;
6. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
7. tikrinti mokinių asmens higieną;
8. padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų
rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis;
9. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos
priemones pagal kompetenciją;
10. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio
kontrolės priemones;
11. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų
socialinės globos įstaigose.

Specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais
ir kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba,
įstatais (nuostatais), mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo
pareigybės aprašymu.
Specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitais
sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos
ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie
mokinių sveikatą mokyklos vidaus audito koordinavimo darbo grupei.

 
 

 

 

Rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Taikos g. 25, Užusalių k., Užusalių sen., LT- 55334, Jonavos rajonas.
Juridinio asmens kodas – 190306834.
Mokyklos tipas – bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla.
Mokomoji kalba – lietuvių.

Kontaktai

Jonavos r. Užusalių mokykla - daugiafunkcis centras
Taikos g. 25, Užusalių k., Užusalių sen., LT- 55334, Jonavos rajonas.
Telefono numeris 8 349 49 240.
Telefono/fakso numeris 8 349 49 240.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Blokuoti slapukus jūs galie atlikę atitinkamus nustatymus naršyklėje.